top of page

IN COMPANY LEERTAFEL INFORMATIE EN ICT VOOR MANAGEMENTTEAMS

Informatie en ICT bepalen de slagkracht van een organisatie in de informatiesamenleving, maar zijn tegelijk ook een risicofactor. Ze verdienen de volle aandacht van het hoger management, bestuurders en toezichthouders. Dit programma wordt uitsluitend in-company aangeboden voor het hoger management van eenzelfde organisatie. 

 

SLAGKRACHT

De betekenis en rol van informatie en ICT zijn in alle organisaties drastisch toegenomen. Niet langer de optimalisatie van het interne ICT-gebruik, maar de strategische effecten in de relatie met klanten en de samenleving in het algemeen dienen centraal te staan willen organisaties hun rol blijven vervullen. Proactief opereren is in een dynamische maatschappij een must; de informatiepositie van een organisatie bepaalt hierbij in toenemende mate de effectiviteit en wendbaarheid van een organisatie. haar slagkracht.

 

 

Het volstaat bijgevolg niet langer om ICT als louter ondersteuning te beschouwen en als een kostenpost aan te sturen. Het is een strategische ‘asset’ waarvan de inzet de volle aandacht van de Board verdient. “Dit regelen mijn ICT-experts” is niet langer vol te houden in een tijdperk waar individuen met een iPad en sociale media hun eigen weg gaan. 

RISICOFACTOR

De kwetsbaarheid van een organisatie voor inbreuken op haar informatiesystemen is alom bekend. Deze kwetsbaarheid minimaliseren vergt niet alleen technische, maar vooral ook organisatorische maatregelen. Bovendien worden organisaties meer en meer onderdeel van een middels informatie onderling verbonden ecosysteem van organisaties en partijen. Complexiteit, onvoorspelbaarheid, diversiteit en dynamiek worden onontkoombaar versterkt door de toepassing van ICT.  Snelheid (‘real-time’ opereren) maar dus ook verhoogde kwetsbaarheid zijn in toenemende mate strategische issues.  

 

LEERTAFEL CONCEPT

De leertafel is een specifieke leervorm van de Academy for Information & Management; met deze vorm is inmiddels ruim ervaring opgedaan.

 

 

In een aantal sessies wordt actief gewerkt aan de kennisverbreding en –verdieping en verhoging van de beslissingscompetentie van het hoger management c.q. toezichthouders. Deelnemers aan een leertafel werken als team samen aan het verhogen van hun gedeeld inzicht en hun managerial handelingsrepertoire op het gebied van informatie en ICT. Dit doen ze onder begeleiding van experts uit het netwerk van AI&M, die garant staan voor state-of-the-art kennis, ervaring met ‘best practices’ en een visie op de toekomst in de vorm van ‘best ideas’. Deze experts zijn onafhankelijk van marktpartijen.

 

Bij elk van de aangesneden managerial deelvraagstukken wordt expliciet aandacht geschonken aan de eigen rol van de deelnemers in de vorm van vragen als ‘Ben ik mij bewust van wat nieuwe technologie voor mijn business gaat betekenen?’, ‘Geef ik mijn aandacht hierbij aan de goede zaken?’, ’Hoe kan ik risico’s adequaat inschatten en wat is mijn specifieke rol hierbij?’, ‘Hoe zorg ik er voor dat ik de goede keuzes maak?’, ‘Hoe geef ik daar leiding en uitvoering aan zonder in onderhandeling met “techneuten” te raken?’ etc.

 

Een typische leertafelsessie start met een inspirerende korte inleiding van een (gast)spreker, waarna de deelnemers onder begeleiding werken aan het delen en aanscherpen van hun inzichten en het formuleren van aanpakken die tot resultaat leiden. De nadruk ligt expliciet op de vertaalslag naar de concrete situatie van de deelnemers aan de leertafel.

 

Elke leertafel wordt ‘dedicated’ georganiseerd; de concrete onderwerpen zijn geheel afhankelijk van de strategische behoeften en het kennisniveau van de deelnemers. 

Voor meer informatie, neem contact op met info@ienm.nl of 020-6251835

Kotteman.jpg

Dion Kotteman

Prof. dr. ir. Rik Maes

bottom of page