top of page

SIGNATUUR

INFORMATIELEIDERSCHAP

AI&M is actief op het gebied van management voor de informatiesamenleving. Middels inspirerende opleidingen en grensverleggend onderzoek verkennen we hoe organisaties en individuen in deze samenleving hun betekenis kunnen vinden en waarmaken. AI&M rekent het brede gebied van organisatie en informatie tot haar aandachtsgebied; een deel van haar activiteiten is specifiek gericht op een vernieuwende invulling voor het vakgebied informatiemanagement.
 
AI&M benadert informatiemanagement niet als een technische, maar als een veranderkundige discipline. Het doelmatig gebruik (en niet de ongebreidelde productie) van informatie creëert business waarde en onvermoede kansen voor een organisatie. Informatie moeten we niet proberen te beheersen, maar als een belangrijke ontwerpparameter benutten. Dit vereist een aanpak voorbij het gebruikelijke: de (subjectieve) betekenis die informatie heeft staat hierin centraal.
 
De informatiepositie die een organisatie in haar netwerk inneemt, bepaalt steeds nadrukkelijker haar identiteit en succes. Adequaat informatiemanagement is dan ook geen exclusieve zaak van een apart hiervoor aangestelde medewerker, maar van iedereen in de organisatie. Het vereist visie, kennis van zaken en persoonlijke betrokkenheid. In één term: informatieleiderschap! 

Taking Learners Seriously

TAKING LEARNERS SERIOUSLY

“Taking learners seriously” is geen vrijblijvende slogan, het vertaalt zich in eenvoudige, maar leidinggevende leerprincipes voor AI&M:

 

  1. Leren is de essentie van wie we zijn; het is niet iets dat je 'erbij neemt' als je even tijd hebt.

  2. Het maakt niet uit of je als student, docent, onderzoeker of practitioner participeert in de leerontmoeting: we zijn allen leerlingen in de oorspronkelijke betekenis van het woord.

  3. Kennis wordt pas macht als je het deelt met anderen: kennis delen is kennis vermenigvuldigen, het is veel krachtiger dan in je eentje kennis opdoen.

  4. We leren het meest van wie qua discipline, ervaring, cultuur etc. van ons verschilt, mits we er actief voor openstaan.

  5. We geven al lerend vorm aan de maatschappij en aan onszelf; fouten maken kan je ook beschouwen als een vorm van prototyping.

  6. Persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen niet zonder elkaar en leiden tot organisatie-ontwikkeling. 

DE AI&M ONTWERPBENADERING

AI&Mwise is de specifieke, ontwerpgerichte benadering van AI&M. Het is ontleend aan verschillende wetenschappelijke disciplines en aan de wereld van design en architectuur: een eclectische methode met een eigen invalshoek, gericht op het effectief en innoverend veranderen van organisaties in een veranderende samenleving. 

 

Kernkenmerken van AI&Mwise zijn (1) een sterke binding met de realiteit: innovaties worden niet in het abstracte bedacht, maar vloeien voort uit diepgaande ervaring en kennis van de reële wereld; (2) het verlangen van voor wie we innoveren is uitgangspunt, niet technische realiseerbaarheid of politieke haalbaarheid; (3) het erkennen en stimuleren van de creativiteit van de deelnemers, en (4) het belang van episodische kennis, resulterend in inspirerende verhalen en verbeeldingen. 

AI&M wise

LEREN VAN VERSCHILLIGHEID

Diversiteit wordt pas dan interessant, als we er actief open voor staan: nieuwsgierigheid is het fundament van AI&M leren, 'verschilligheid' appelleert zowel aan diversiteit als aan het omgekeerde van onverschillligheid, echte interesse en betrokkenheid.

 

De traditionele universiteit levert kennis, het liefst zo objectief en 'detached' mogelijk. Schrijvers als Ciborra en Introna hebben er in het vakgebied van informatiemanagement op gewezen dat dit het industriële model van leren weerspiegelt, maar niet langer geschikt is voor de wereld van vandaag waar betrokkenheid en zingeving intrinsiek onderdeel van uitmaken. De filosofie van AI&M sluit hier naadloos bij aan: we weten allemaal iets en samen weten we heel veel meer.

 

Het leren zit in de ontmoeting van drie werelden, qua opleidingen traditioneel gescheiden in wetenschappelijk, beroeps- en kunstonderwijs. AI&M wil deze drie werelden van denken, doen en voelen samenbrengen. Zo combineren we bijvoorbeeld nieuwe denkwijzen op het terrein van ‘management en organisatie’ met ‘kunst en design’ of belichten we informatiearchitectuur en infrastructuur vanuit bouwkunde (‘echte’ architectuur) of psychologie (cognitieve architectuur). We vertalen dit naar het vakgebied informatiemanagement.

PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL

Het huidige tijdsbeeld vraagt om flexibiliteit: wie doet wat hij altijd deed, heeft straks niets  meer te doen. Dat geldt ook voor het leren; het volstaat niet langer om je afstandelijk-professioneel te ontwikkelen, immers "het onderscheidend vermogen zit niet langer in kennis van de wereld, maar in kennis van jezelf.” (Harry Starren). Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan bijgevolg hand in hand en vormen samen de basis voor organisatorische ontwikkeling. Authentieke verwondering en intense nieuwsgierigheid zijn er de motor van; soms hebben we meer aan vragen waar geen antwoord op is dan aan antwoorden op vragen die nooit gesteld werden.  

bottom of page