top of page

AI&M RESEARCH FELLOWS

AANLEIDING: NIEUWSGIERIGHEID

 

De wereld verandert fundamenteel onder invloed van informatie en ICT: niet langer verbetering van het bestaande, maar het verbeelden, ontwerpen en realiseren van het nieuwe is hierin richtinggevend. “Niet beter, maar anders”.

 

AI&M Research Fellows is een onderzoeksprogramma ontstaan uit, voortgedreven door en leidend tot verdere nieuwsgierigheid over dit “anders”. Deze nieuwsgierigheid strekt zich uit van het sensitief waarnemen van de eerste signalen van het nieuwe wat op ons afkomt, over het verkennen van de mogelijkheden tot het daadwerkelijk implementeren in maatschappelijk en organisatorisch verband: hoe vertalen we het onverwachte en onwaarschijnlijke in werkelijkheid?

 

Het is tevens een programma van reflectie en expressie: reflectie in de smeltkroes van disciplines die nodig is om tot verdieping van inzichten en echte innovatie te komen, expressie in vormen gericht op verwondering, betekenisgeving en, als gevolg hiervan, effectiviteit. Het is een programma waar bedrijfsactiviteiten, wetenschap en kunst elkaar in wisselende en inspirerende samenstelling ontmoeten, gericht op uitkomsten die qua vorm en impact niet vooraf zijn vastgelegd. Een programma voor nieuwsgierige professionals gericht op praktische relevantie.

 

 

VOORBIJ NIEUWSGIERIGHEID

 

… of wat zijn de concrete doelen van dit programma?

 

 • een forum bieden voor actieve onderzoekers en hun organisaties, gericht op concrete output

 • deze output in diverse formaten, waaronder relevante publicaties, voor een ruimer publiek beschikbaar stellen

 • middels deze output bijdragen aan ideeënvorming omtrent en realisatie van de effecten van informatie en ICT in organisaties en, in ruimere zin, in de maatschappij

 • deelnemers effectief laten ervaren of voortgezet academisch onderzoek, in de vorm van een Ph.D., op hun pad ligt

 • bevorderen van de innovatieve kracht van de organisaties van de deelnemers

 • een community vormen van actieve geïnteresseerden in de verregaande effecten van informatie en ICT, die mede kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de AI&M programma’s

 

 

VOOR WIE?

 

Deelnemers aan dit programma zijn “research fellows” in de echte zin van het woord: “reflective practitioners” op het raakvlak van informatie en organisatie die nieuwsgierigheid koppelen aan actief mee vorm willen geven aan het “anders”; onderzoekers in de geest van AI&M.

 

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng vereist in de vorm van verbeelding, tijd en bereidheid om met collega-onderzoekers in dialoog te treden. Deelnemers engageren zich hiertoe op jaarbasis.

 

 

THEMA'S

 

De thema’s van het programma worden in samenspraak met de Research Fellows gekozen. Aan één thema werkt een groep van 4 à 6 onderzoekers. Door de bank genomen is de duur van een thema-uitwerking maximaal 1 jaar.

 

De thema’s worden op verschillende wijzen gegenereerd:

 • Onderzoekers vinden elkaar rond een gemeenschappelijk interessegebied en werken dit uit tot een onderzoeksthema

 • Externe partijen brengen onderwerpen voor thematisch onderzoek in en fungeren als “opdrachtgever” en aanspreekpunt (de onderzoeksresultaten blijven ten allen tijde openbaar)

 

Om de gedachten te vormen, geven we enige suggesties voor mogelijke actuele onderwerpgebieden:

 

 • Organisaties in een business ecosysteem

 • Het belang van taal en betekenisgeving in organisaties

 • Het spanningsveld tussen autonomie en standaardisatie

 • Management informatiesystemen: afbeeldingen van de werkelijkheid of instrumenten om er mee om te gaan?

 • Governance als grondslag voor innovatie

 • De informatiemanager als informatiecurator

 • ... 

 

 

WERKWIJZE

 

Het programma wordt op drie niveaus georganiseerd:

 

 1. Voor alle Research Fellows gezamenlijk wordt op jaarbasis een 6- à 8-tal inspiratiesessies georganiseerd waarin onderwerpen als diverse vormen van kwalitatief onderzoek, inspirerende invalshoeken, provocerende meningen, relevante ontwikkelingen etc. worden aangesneden.

 2. De kern van het programma is themagewijs. Per thema wordt in klein (4 à 6 deelnemers) gewerkt aan de realisatie van een publicatie. Minimaal maandelijks komt de themagroep bij elkaar, maar de nadruk ligt op tussentijds onderzoekswerk. Creatieve vormen van samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoeksvakantie, worden aangemoedigd.

 3. Op individuele basis levert een Research Fellow enkele malen per jaar een bijdrage aan het programma, bijvoorbeeld in de vorm van een opiniërend kort artikel, een presentatie, een korte film, etc.

 

Op elk van deze niveaus levert AI&M de nodige ondersteuning om tot aansprekende resultaten te komen.

 

 

OUTPUT

 

De vorm van de output is gericht op het stimuleren van nieuwsgierigheid en kan binnen ruime marges variëren. Wat meer is: AI&M Research Fellows wil proactief op zoek gaan naar creatieve uitingen om deze nieuwsgierigheid bij een breed publiek op te wekken.

 

Tegelijk wil AI&M Research Fellows een terugkerend baken zijn waar geïnteresseerden in de effecten van de informatiesamenleving voor organisaties graag en met belangstelling naar terugkomen. AI&M voorziet hiervoor minimaal in de volgende output:

 

 • Een ‘white paper’ serie over de thema’s van het onderzoek

 • Opiniërende bijdragen van Research fellows op de website van AI&M

 • Naar aanleiding van het verschijnen van de ‘white papers’: ronde tafelsessies waarin de consequenties met een ruimer publiek worden besproken

 

INVESTERINGEN

 

Research Fellows investeren in de eerste plaats in elkaars nieuwsgierigheid. Ze doen dit vooral door een energieke bijdrage te leveren in het thematisch onderzoek van hun keuze, maar ook door hun actieve betrokkenheid in ruimere zin. AI&M Research Fellows is een werkatelier voor initiatiefrijke onderzoekers.    

 

 

 

Voor meer informatie, neem contact op met info@ienm.nl of 020-6251835

bottom of page