top of page

EFFECTIEVE STRATEGIE IMPLEMENTATIE

AANLEIDING VOOR DE LEERTAFEL

70% van de organisaties slagen er niet in om hun strategie te implementeren en bestuurders vinden het lastig om hun bedrijfsvoering in lijn te brengen met de uitgestippelde strategie.

 

In de praktijk leven dan ook allerlei belangrijke vragen: Waarom slagen we er niet in om onze strategie te implementeren? Wij hebben toch heldere doelstellingen geformuleerd? Waarom blijft de operationele uitvoering daar bij achter? Waarom dragen medewerkers niet bij aan onze doelstellingen? Waarom sluiten projecten niet aan op onze strategie? Waarom slagen we er niet in de baten van projecten te verzilveren? Halen we de beoogde prestatieverbeteringen wel?

 

Kortom: waarom slagen we er niet in strategie en uitvoering met elkaar te verbinden? En hoe kunnen we hier verbetering in aanbrengen? Het oplossen van deze vraagstukken vraagt veel aandacht van bestuurders en managers om tot een goede strategie-implementatie te komen.

 

Wij geloven dat bestuurders en experts elkaar hierbij kunnen helpen. In de Leertafel Effectieve Strategie Implementatie bundelen we dan ook de expertise van hoogleraren, adviseurs en bestuurders om u een state of the art programma over strategie-implementatie aan te bieden. Het accent ligt op leren door discussie, toepassing en reflectie. Deelnemers worden uitgedaagd en begeleid om aangereikte kennis daadwerkelijk toe te passen in de eigen praktijk en daarop met elkaar te reflecteren. Zo creëren we een lerende gemeenschap, waarin deelnemers elkaar helpen om hun strategie beter te implementeren.

Zie verder over de leertafel Effectieve Strategie Implementatie: 

Harry van Irsel

Directeur van Alignment4Value, inititatiefnemer van deze leertafel

VORM VAN DE LEERTAFEL

De leertafel bestaat uit 7 bijeenkomsten (van 14.00-21.00 uur) en tussentijdse opdrachten onder begeleiding. Een sessie bestaat uit een inspirerende, uitdagende inleiding door een gerenommeerde spreker, met aansluitend uitwerking en toepassing van de inhoud op de praktijksituatie van de deelnemers (in klein groepsverband). Elke sessie wordt afgerond met praktische gevolgtrekkingen voor de deelnemers. De discussie over het praktisch nut van de aangereikte theorie kan worden voortgezet tijdens het diner, dat eindigt omstreeks 21 uur. Het diner is tegelijk een uitstekend moment voor het leggen van contacten, het terugblikken op vorige sessies, het aanreiken van thema’s voor de komende sessies etc.

 

Tussentijds werken deelnemers individueel en onder begeleiding op afstand aan de vertaling van de uitkomsten van de sessie naar hun eigen handelingsrepertoire. Zij worden daarbij gedurende de leertafel 2 dagen op de eigen locatie begeleid. Deze begeleiding wordt verzorgd door adviseurs en ervaringsexperts op het gebied van strategie-implementatie. Ook de docenten zijn voor begeleiding beschikbaar.

 

De bijeenkomsten hebben het karakter van “Touch & Fly sessies.” Tijdens de bijeenkomsten formuleren deelnemers doelstellingen voor het toepassen van de tot dan toe aangereikte theorie op de eigen strategie implementatie. Tussen de bijeenkomsten door werkt eenieder aan het bereiken van deze doelstellingen en de voortgang hiervan wordt besproken en geëvalueerd tijdens de eerstvolgende bijeenkomst. Uit de feedback van docenten en mede-cursisten volgen relevante tips en adviezen op basis waarvan weer nieuwe doelstellingen worden geformuleerd.

 

Verder wordt gestreefd naar het vormen van een lerende gemeenschap waarin deelnemers, hoogleraren, adviseurs en bestuurders elkaar helpen om tot een betere strategie-implementatie te komen. 

bottom of page